مشخصات سرپرست تیم


    مشخصات بازیکن ۱

    مشخصات بازیکن ۲

    مشخصات بازیکن ۳

    در صورتی که سرپرست تیم بازیکن می باشد نیازی به پر کردن مشخصات بازیکن چهارم نیست.

    مشخصات بازیکن ۴