مشخصات سرپرست تیم


    مشخصات بازیکن ۱


    مشخصات بازیکن ۲


    مشخصات بازیکن ۳


    در صورتی که سرپرست تیم بازیکن می باشد نیازی به پر کردن مشخصات بازیکن چهارم نیست.

    مشخصات بازیکن ۴